Lions jaarlogo 16-17

Waarde Lions en Leo's, 

Op de eerste plaats wens ik iedereen een heel voorspoedig, gezond en harmonieus 2017! In deze turbulente tijden is het fijn om aandacht te besteden aan hen die het meest kwetsbaar zijn. In de voorgaande nieuwsbrieven heb ik steeds een thema omarmd en bijvoorbeeld toegelicht hoe we als district de clubs kunnen ondersteunen met scholing, opleiding en andere relevante thema’s. In deze nieuwsbrief gaat het in de eerste plaats over de website en de data waarop de webmasters worden uitgenodigd om hun eigen website op orde te krijgen. Op de tweede plaats gaat deze nieuwsbrief over de subsidiemogelijkheden, zoals Lions Quest. Ik wens je veel leesplezier!

Margaret Diekhuis

Margaret  Diekhuis
DG110AZ

 

Website

Het is inmiddels al enige tijd dat de nieuwe Lions website live is. De insteek is heel anders, het doel te laten zien wie wij zijn als Lions en waar wij voor staan komt duidelijk naar voren. Een aantal webmasters hebben al kunnen snuffelen in de nieuwe Drupal omgeving. Hier zijn een aantal verzoeken uit gekomen. Onze ICT afdeling heeft ook niet stilgezeten, zij zijn in de back-end van de website verder gegaan met het ontwikkelen. Vele kinderziektes zijn eruit gehaald en het aantal mogelijkheden is uitgebreid, de website is hiermee nog gebruikersvriendelijker geworden.
 

Het is nu tijd dat ons district aan de slag gaat met de website.
In januari starten we met de trainingen! 
Agenda:
 • 14 januari Leiden - zone 2A
 • 21 januari Den Haag
De trainingen worden gehouden in kleine groepjes zodat iedereen volle aandacht krijgt. Er volgen extra data.
Heeft u zelf een locatie waar er een training gegeven kan worden, dan houden wij ons van harte aanbevolen. Een ruimte voor een groep van 6 personen en toegang tot een goede internetverbinding is hiervoor nodig. Ik ben op maandagavond, donderdagavond en zaterdag beschikbaar. De uitnodiging om aan te melden voor een training gaat in de eerste week van januari de deur uit richting de webmasters of stuur mij een mailtje. Naast de training komen er ook online filmpjes waarin ik jullie uitleg geef over de verschillende mogelijkheden op de website. Deze filmpjes kunnen jullie vervolgens op elk geschikt moment bekijken.
 
De districtspagina 110az.lions.nl is nu ook live!
Neem gauw een kijkje. Wij informeren hier voornamelijk de clubs en een ieder die belangstelling heeft voor de activiteiten van een club binnen ons district. De grote landelijke activiteiten worden hier uiteraard ook op vermeld. Heeft u ook een nieuwsje te melden of een leuke club activiteit, laat dan van u horen. Stuur mij dan een korte omschrijving, een leuke foto en de datum. Dan zorg ik dat het op de website komt. 

Informatiemanager
Jaimy Lieuw-A-Len
T: 06 51677682
M: im110az@lions.nl
 

Subsidiemogelijkheden

‘We Serve’ is het motto van de Lions. Dat weet iedere Lion en dat is dan ook wat de clubs doen. Wat niet iedere Lion weet, is dat er binnen de Lions organisatie drie organen zijn die de clubs hierbij kunnen helpen. Het door een club bijeengebrachte geld kan verhoogd worden als het betreffende project voldoet aan de gestelde voorwaarden. 

Het is zeer de moeite waard om hiervan goede nota te nemen en te onderzoeken of de eigen club en het gekozen project hiermee geholpen kunnen zijn. Er is veel geld beschikbaar dat bedoeld is om te worden uitgegeven aan mooie projecten!

 

Aan wie kan subsidie worden gevraagd?

Lions Clubs International Foundation, LCIF

De LCIF is de officiële charitatieve stichting van de Lions Clubs wereldwijd. Haar doel is het geven van hulp en hoop over de hele wereld. Jaarlijks wordt er 20 miljoen US$ aan donaties gegeven, voor subsidie bij grootschalige humanitaire projecten en hulp bij (natuur)rampen. Ook worden subsidies verleend aan projecten in de hele wereld. De gelden hiervoor worden  bijeengebracht door contributie van de Lions en vele vormen van schenkingen.  

 

 

 Lions Quest Nederland, LQN

Na verkoop van het Programma Leefstijl aan de educatieve uitgeverij Edu’Actief beheert Lions Quest Nederland een vermogen van circa 1,3 miljoen euro. Met de rente-inkomsten hiervan, circa € 40.000 per jaar, ondersteunt de stichting projecten die overeenkomen met het kerndoel: “het stimuleren van de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en jong volwassenen waardoor het individu zich ontwikkelt tot een sociaal vaardig wezen die relaties met anderen aan kan gaan en weet hoe hij deze kan onderhouden”.

 

 

Voorwaarden

Uiteraard worden gelden alleen toegekend als een project aan bepaalde voorwaarden voldoet. Deze voorwaarden verschillen per geldgever, maar er zijn ook duidelijke overeenkomsten. Zo is een absolute basisvoorwaarde dat er altijd sprake moet zijn van betrokkenheid van de Lions Clubs zelf, alleen of in groter verband, materieel en immaterieel. Als er sprake is van een project elders in de wereld dienen ook Lions ter plaatse betrokken te zijn. Juist deze betrokkenheid moet de juiste bestemming en besteding van het geld borgen.

Districtscommissaris voor LCIF en Quest
Mart Hack
T: 06 53103937
M: mwhack@hackservices.nl

 

LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION

Vele verschillende vormen van grants, de meest voorkomende voor ons: 

STANDARD GRANT

Prioriteiten

 • Grote liefdadigheidsprojecten, met een lange termijn scope
 • Grote groepen en boven scope van een district. Voorbeelden: hospices, training voor en hulp aan gehandicapten, onderkomens voor dakloze kinderen en gezondheids units.
 • Project van minimaal 2 clubs
 • Maximaal $ 75.000 per project; 75% subsidie voor ontwikkelingslanden en 50% voor ontwikkelde landen.

 

INTERNATIONAL ASSISTANCE (IAG)

Prioriteiten 

 • Essentiële levensbehoeften zoals, schoon drinkwater, primaire gezondheidszorg, zelfvoorziening voedsel, opleiding.
 • In principe niet voor bouwprojecten, daarvoor zijn standard of Sight First Grants beschikbaar. 
 • Principe van sponsor en host, sponsor club of sponsor district in ontwikkeld land ondersteunt host club of district in ontwikkelingsland.
 • Beschikbaarheid van financiële en fysieke middelen moeten worden aangetoond.
 • Nadat geld is besteed moet het resultaat zonder verdere steun voortgezet kunnen worden (uitzondering Lions medische missies).
 • Grant tussen $ 5.000 en $ 30.000 in de vorm van een “verdubbelaar”, maximaal 50 % van het budget subsidie.
 • De grant wordt ter beschikking gesteld van sponsor club of district.
 • Grants < $ 10.000 kunnen het gehele jaar worden aangevraagd tenminste 60 dagen voor de LCIF Board meeting.
 • Grants > $ 10.000 moeten 90 dagen tevoren worden aangevraagd.

 
Wie kan helpen?

 

LIONS QUEST NEDERLAND

Er is geld beschikbaar voor twee soorten projecten in Nederland

 • Kleine projecten waarvoor jaarlijks een bedrag van totaal € 15.000 beschikbaar is. Aanvragen kunnen bij het bestuur worden ingediend tot een maximum van € 1.000 per project en gedurende het gehele verenigingsjaar.
 • Grote projecten waarvoor jaarlijks totaal € 25.000 beschikbaar is. Er is geen maximum bijdrage per project, mits het totaal beschikbare bedrag niet wordt overschreden. Aanvragen voor grote projecten moeten voor 1 december zijn ingediend bij het bestuur van de stichting. Indien de gelden dan nog niet besteed zijn, kunnen er in een tweede ronde projecten worden ingediend voor 1 april.

Een projectaanvraag kan ook worden ingediend door meerdere clubs of een zone of district.

 

 Voorwaarden

 • Het project moet aantoonbaar nut hebben op lange termijn.
 • De aanvragende instelling dient een stabiel infrastructuur te hebben.
 • De Lionsclub is betrokken en is de aanvrager.
 • De aanvragende club(s) dragen minimaal 50% bij aan de projectkosten.
 • Projecten die al op andere wijze gesubsidieerd worden of projecten van commerciële instellingen zijn uitgesloten.
 • Het project mag niet starten voordat de subsidie is toegekend.

 
Aandachtsgebieden voor projecten

 • De komende jaren zal prioriteit worden gegeven aan volgende aandachtsgebieden:
 • muziek voor en door jeugd,
 • theater voor en door jeugd,
 • jeugd binnen Special Olympics (gehandicapten sport),
 • training/opleiding van begeleiders in bijv. buurthuizen sportclubs, buitenschoolse opvang en kinderopvang,
 • materiaal voor bijv. buurthuizen, sportclubs, buitenschoolse opvang en kinderopvang,
 • ondersteuning inburgering voor kinderen,
 • ondersteuning en uitvoering “maatje” en soortgelijke projecten.

 
Procedure

 • Kleine projecten kunnen het gehele verenigingsjaar worden ingediend.
 • De aanvraag voor grote projecten dienen voor 1 december of voor 1 april bij het bestuur worden ingediend.
 • De aanvragen zijn ondertekend door betrokken clubpresident(en) en de district commissaris Lions Quest
 • Het bestuur van LQ beoordeelt de aanvraag en beargumenteert de toekenning of afwijzing van een subsidie.

 

Wie kan helpen?

 • De districts commissaris Quest
 • Meer informatie op OwnCloud