maart 2019 / District 110AZ

VOORJAARSNIEUWSBRIEF 110AZ

Beste Lionsvrienden en -vriendinnen,

 

Voor u ligt weer een DG Nieuwsbrief, Mijn Winternieuwsbrief heeft geleid tot diverse reacties, waarvan de meeste - gelukkig - positief waren. Qua lay-out bleek er nog verbeterruimte; hopelijk wordt deze met de Nieuwsbrief die voor u ligt grotendeels benut…. Ook de lengte van de Nieuwsbrief leidde tot wat reacties, maar gelet op de informatiewaarde vond men die toch wel overkomelijk. 
Blijf vooral reageren n.a.v. deze Nieuwsbrief, alleen zo kunnen we de onderlinge communicatie verder verbeteren. Dat kan via fjmarcus56@gmail.com

Inschrijven Districtsconventie
zaterdag 6 april

Archeon

ACTIVITEITEN ALGEMEEN

De komende weken staan er nogal wat activiteiten te gebeuren, niet alleen binnen de clubs, maar ook regionaal en landelijk. Verderop in de Nieuwsbrief staan de regionale activiteiten gerangschikt in de tijd. Clubactiviteiten kunnen overigens altijd worden aangemeld via ds110az@lions.nl. We plaatsen ze dan in de agenda op de districtswebsite en op Facebook – dit laatste met de bedoeling dat die berichten door jullie ook weer verder worden gedeeld. We krijgen ook regelmatig het verzoek vooraankondigingen in De Lion te plaatsen, maar daarvan is in het verleden besloten dat niet te doen – mede gelet op het grote aantal activiteiten en de daarmee gemoeide redactionele ruimte die dat zou vereisen.

 

NATIONALE LIONS ACTIEWEEKEND 12 TOT 14 APRIL 2019
LIONSCLUBS NEDERLAND IN ACTIE VOOR ONDERZOEK KINDERKANKER

In het LION Magazine van januari hebben jullie kunnen lezen over het Landelijke Lions Actieweekend. Dat vindt plaats op vrijdag, zaterdag en zondag, 12, 13, 14 april. Ons District 110AZ doet ook mee, maar jullie hulp is daarbij wel nodig!

Binnen Lions Clubs International (LCI) zijn vijf speerpunten voor hulp aangewezen. Deze zijn gericht op bestrijding van honger, diabetes, blindheid, milieuverontreiniging en kinderkanker. Omdat er al jaren een zeer succesvolle actie plaats vindt tijdens de Huishoudbeurs in Amsterdam en omdat het onderwerp kinderkanker niemand onberoerd laat, is contact gezocht met de stichting Semmy om samen een actie op te zetten. De Stichting Semmy zamelt al jaren geld in voor onderzoek naar kinderkanker.

Lions en Leo’s komen het beste tot hun recht wanneer ze zich samen inzetten voor goede doelen. Elders in de wereld kennen Lions en Leo’s al een landelijke actiedag, waarop de leden van clubs zich inzetten voor een landelijk doel. Wat zou het mooi zijn als dat ook in Nederland kan ontstaan!

Omdat veel clubs moeite hebben bij het vinden van nieuwe leden heeft de Gouverneursraad 2018-2019 in goed overleg met haar opvolgers de bekendheid van de Lions en Leo’s opgenomen als een van de speerpunten voor de komende jaren. De Nationale Conventie is daar in mei 2018 mee akkoord gegaan en dat heeft o.m. geresulteerd in het Nationale Lions Actieweekend.

 

HOE TREEDT JE CLUB OP BIJ HET LANDELIJKE ACTIEWEEKEND?

Als jouw club, eventueel gezamenlijk met andere clubs in de zone, mee wil doen zijn er verschillende mogelijkheden (die je ook kunt combineren):

 • De club organiseert een eigen speciale actie voor dit doel;
 • De club organiseert een collecte voor dit doel bij lokale sportclubs;
 • De club gaat nagels lakken, naar het voorbeeld van Tijn (stichting Semmy);
 • De club bestemt (een deel van) de opbrengst van een lopende actie voor dit doel*;
 • De club doneert geld vanuit de club of servicefonds voor dit doel*.

En natuurlijk kan je club ook besluiten dat de actie gewoon niet past in het programma voor dit jaar of helemaal niet bij de club. Niets hoeft, alles mag en deze eerste keer is alle hulp van harte welkom!
*Als je club beslist om financieel bij te dragen, dan kan dit gemakkelijk via Stichting Lions Hulpfonds: NL56 ABNA 0557 0921 83 onder vermelding van Actiedag kinderkankeronderzoek Semmy (beide stichtingen zijn een ANBI).

De eerste berichten zijn bemoedigend. Zo organiseert LC Wassenaar een autorally voor dit mooie doel. LC in Gouda e.o. hadden al eigen activiteiten gepland staan, maar hebben Stichting Semmy als goed doel gekozen of staan een deel van de opbrengst daaraan af. En diverse clubs hebben besloten een mooi bedrag te doneren via het Lions Hulpfonds. De opbrengst van de Huishoudbeurs bedroeg overigens zo’n € 30.000,= - voorwaar een mooi bedrag!

 

WAT ZIJN DE EERSTE STAPPEN?

Het landelijke Global Service Team (GST) staat klaar om jullie te helpen. Als eerste stap kun je contact opnemen met onze districts servicecoördinator, Dick Diekhuis (dick.diekhuis@gmail.com ), of de landelijke Leo’s servicecoördinator Chantalle Schoegje (c.schoegje@leoclubalmere.nl ). Dick en Chantalle staan klaar om ideeën met jullie te bespreken of om jullie te helpen bij het starten van een ‘Nagellak-actie’. Door een middag nagels te lakken kun je al een grote impact maken! Tevens is er een landelijke PR-campagne die de clubs ondersteunt met een serie artikelen, video’s en andere middelen om datgene wat jullie club organiseert te promoten.

Onze districts PR-commissaris, Jaimy Lieuw-A-Len (jaimy.lieuwalen@gmail.com ) is ook bij de landelijke campagne betrokken en kan mogelijkheden aandragen om jullie club in de regio of nationaal te promoten, afhankelijk van het type actie dat jullie club gaat ondernemen. Daarmee laten we namelijk het goede werk zien dat de Lions doen en kunnen we als neveneffect mogelijk ook nieuwe leden aantrekken.

Ook kun je gele Lions sjaals aanschaffen om de herkenbaarheid van jouw club te vergroten. Ze kosten € 6,50 per stuk en je kunt ze bestellen via Erik Zuidmeer van de Commissie Communicatie en Marketing (CCM): erik@gentar.nl .

Ale je overweegt om met een andere regionale club samen te werken dan is het een goed idee om ook de zonevoorzitter en zonesecretaris erbij te betrekken. Zij kunnen helpen bij de coördinatie en om er eventueel nog andere clubs bij te betrekken. Zie voor het overzicht https://110az.lions.nl/kabinet-110az-2018-19

 

Ik hoop dat e.e.a. clubs zal inspireren om (alsnog)aan te haken. Het gaat tenslotte om onze naamsbekendheid – en in de spin-off ook om een stimulans voor de ledenwerving! Die opdracht heeft de Gouverneursraad in mei vorig jaar gekregen van de ALV, van u dus – en die zijn we nu volop aan het uitvoeren. Maar graag met jullie hulp!

Meld in dat kader de desbetreffende actie graag aan bij Ton van der Laak (ton.vanderlaak@vanderlaak.nl), die dit landelijk bijhoudt.

 

LEDENWERVING

In het kader van de ledenwerving nog een opmerking. Wij worden regelmatig door clubs om advies gevraagd bij ledenwerving. Daarom attendeer ik graag op onderstaand zeer bruikbare internetartikel: 
Ik ben een Lion, maar wat houdt dat precies in? Lees hier de blog.
Hoe zit de Lions organisatie in elkaar? Lees het nieuwe Vademecum.

VOORJAARSDISTRICTSCONVENTIE OP 6 APRIL A.S.

Alle clubs zijn geïnformeerd over de a.s. Voorjaarsconventie. Afwijkend van andere jaren hebben wij een locatie gekozen waar het hele gezin zich een dag kan vermaken, deels met elkaar en deels zonder het Lions lid, omdat er toch - kort - vergaderd moet worden. Dat is het Archeon in Alphen aan de Rijn. Zo kunnen op zo'n kostbare zaterdag het nuttige en het aangename met elkaar verenigd worden. Bovendien DE gelegenheid om andere Lions met hun familie te ontmoeten. U bent 's ochtends vanaf openingstijd van het Museumpark om 10.00 uur van harte welkom om met uw partner en/of familie het Museumpark te gaan verkennen.
De toegang is voor u als Lion en Leo gratis, uw partner en familie hebben op vertoon van de Museumjaarkaart ook gratis toegang. Hebt u geen Museumjaarkaart dan vragen wij graag een bijdrage in de kosten van € 10 per persoon, te voldoen bij inschrijving via de website van ons district. Kinderen tot 3 jaar hebben gratis toegang tot het park. Lions en Leo's die in het bezit zijn van een Museumjaarkaart verzoeken wij die vooral mee te nemen en te tonen – dat scheelt de gastheer namelijk inkomsten! We Serve!

INSCHRIJVEN 

Ik hoop vele Lionsfamilies te mogen ontmoeten die dag!

Een vraag van de inkomende districtsgouverneur.

In het Lions-jaar 19-20 mag ik van ons district 110AZ de gouverneur zijn – mits door jullie gekozen, uiteraard. Op de voorjaarsconventie van 6 april wil ik mijn voornemens toelichten. Je kunt mijn plan al vinden in de geagendeerde stukken van de Voorjaarsconventie. Klik hier om deze te lezen.

Voor mijn voorbereidingen leg ik jullie de volgende vraag voor: Waar vindt 2020 onze voorjaarsconventie plaats en wie wil daarbij helpen?

Dit jaar houden we die in Archeon, en we geven haar mede het karakter van een ‘leuke leden- en familie-bijeenkomst’.  Dat willen we volgend jaar weer doen, waarbij we natuurlijk leren van de ervaringen. Graag hoor ik daarvoor suggesties. Wat zou een leuke plek zijn om dit te organiseren, en zijn er mensen die daarbij willen helpen? Is er wellicht een club die dit evenement zou willen hosten? Ik hoor het graag van jullie.

Siep Eilander

 

LANDELIJKE GOEDE DOELEN ACTIES

In de vorige Nieuwsbrief heb ik een aantal landelijke Lionsacties genoemd. Deze keer noem in er drie.

= NL DOET. Deze actie vindt plaats in het weekend van 16 maart en veel Lionsclubs hebben hun deelname (weer) toegezegd. Een goed moment om de club lokaal of regionaal te presenteren. Plaats vooral een actiefoto op https://www.facebook.com/groups/1126608514038921/
 

= LCIF. In de vorige Nieuwsbrief verwees ik al naar informatie over ons internationale goede doelenfonds Lions Clubs International Foundation - LCIF. De districts commissaris, Ton de Liefde, heeft daar een mooie brief aan gewijd. Hier vind je de brief inclusief presentatie.

 

= Fight for sight. Veel Lionsclubs hebben in het verleden al eens actie gevoerd in het kader van blindheidsbestrijding(website Fight for Sight). Een van de meest bekende actievormen is de Oud en vreemd geld actie (http://fightforsight.nl/help-ons/acties/ ). Een deel van de opbrengst moet worden omgezet in euro’s. Daartoe is hier een overzicht opgesteld 

Ook meedoen met inzamelen? Vraag het draaiboek bij vreemdgeldblinden@lions.nl. Daar staat in hoe je een supermarktleider om medewerking vraagt. Leen vervolgens gratis een verzamelzuil, plaats hem bij de supermarkt, leeg hem maandelijks en geef het geld af en toe aan de Commissie vreemd en oud geld. Die zet het om in euro’s en geeft de opbrengst aan Fight for Sight Nederland. Wilde Ganzen zet er 50% boven op. Een goed geplaatste zuil brengt € 3000 per jaar op.
Tot heden werd €651.000 bijeengebracht, goed voor 43.400 staaroperaties. 
Besteding volgens Robin Hood principe: rijken betalen voor armen. Rijken betalen €45 voor een staaroperatie. Daar houd je €15 aan over. Met de €15 van de actie oud en vreemd geld, heb je weer €30 om een arme gratis te opereren. Op www.vreemdenoudgeld.nl kan je de clubs uit ons district zien die al meedoen.

 

NIEUWS LIONS JEUGDUITWISSELING

Deelnemende jongeren: Het aantal inschrijvingen vanuit District AZ van Nederlandse jongeren is dit jaar wat hoger dan vorig jaar, toch zijn er maar 11 jongeren die uiteindelijk ingeschreven hebben om op pad te gaan komende zomer. Zij hadden de keuze uit 95 verschillende kampen. Dit jaar was de reden voor de verhoging dat er wat meer aandacht was op de landelijke LIONS-website en ook dat er een brief naar alle club secretarissen en clubpresidenten in ons district is gegaan om hen te wijzen op dit mooie programma van de LIONS.
Twee van de AZ-jongeren zijn ieder door een club uit ons district geselecteerd om hieraan te mogen deelnemen waarbij alle kosten door deze twee clubs betaald. Ter vergelijking met de andere Lions district dan moet ik constateren dat het Youth Exchange Programma meer leeft in district BN, want die hebben wel 32 jongeren ingeschreven.
De organisatie van het zomerkamp voor midden Nederland is dit jaar in handen van het district BZ en dus hebben wij dit jaar alle tijd om ons voor te bereiden op zomer 2010, wanneer AZ weer aan de beurt is om het zomerkamp te organiseren. Heel specifiek zal de taak liggen bij zones 3A & 2B.

Gastgezinnen: De komende zomer zijn de zones 2B en 3A in District 110AZ aan de beurt de gastgezinnen te leveren. Een eerste aanvang is gemaakt om de clubs in de verantwoordelijke zones te informeren en zij hebben inmiddels een mail gehad om hen op hun taak te wijzen, met een oproep zich als gastouders aan te melden. Dit heeft inmiddels geleid tot 9 bedden van een totaal van 40 verdeeld over 2 weken. Het huidige resultaat is nog niet goed genoeg, maar we hebben een kans in AZ, om te laten zien dat we met 2000 Lions in dit district dit gezamenlijk echt wel kunnen.
Op dit moment zoeken we zeer dringend naar Lions die hun Lions hart laten spreken en 1 of 2 jongeren zouden willen opnemen in hun gezin voor 1 week in juli 2019.
Keuze uit Week 7 tm 13 juli of 13 tm 21 juli 2019.
Voor meer informatie over wat de gastouder rol inhoudt: https://youth.lions.nl/gastgezinnen

 

PEACE POSTER CONTEST/VREDESPOSTERWEDSTRIJD

Lions International Peace Poster Contest (Vredesposterwedstrijd) is een internationale wedstrijd die kinderen in de leeftijd van 11 tot 13 jaar aanmoedigt om op creatieve wijze uit te drukken wat vrede voor hen betekent. De wedstrijd stelt de tekenaars in staat om hun unieke beeld van vrede met anderen te delen, zodat we allemaal toleranter worden en meer internationaal begrip krijgen.

Sinds de start in 1988 hebben miljoenen kinderen over de hele wereld deelgenomen aan de wedstrijd, sinds 1994 ook in Nederland. Lionsclubs kunnen deze tekenwedstrijd organiseren bij lokale scholen en jeugdgroepen. Wereldwijd doen elk jaar zo’n 500.000 kinderen mee in ca. 190 landen. Eind dit jaar wordt de Nederlandse winnaar bekend, die in maart 2020 zal worden gehuldigd. Die dingt net als de andere nationale winnaars mee naar de wereldhoofdprijs van $5000,- en een reis naar New York en het VN-hoofdkwartier en naar de 24 prijzen van $500,-.

De thema’s van de afgelopen jaren waren:
2018-2019 : “Kindness Matters”: “Aardig Zijn Helpt” 
2017-2018: “Future of Peace”: “Vrede Heeft De Toekomst” 
2016-2017: “A Celebration Of Peace”: “Vier de Vrede”

 

Het thema van dit jaar (2019-2020) is Illuminate the WorldVerlicht de Wereld

Na de zomer, veelal in de Vredesweek (in 2019 de week van 15 t/m 23 september) na de zomervakantie, begint het posterfestijn. Daarnaast is het dit jaar 75 jaar geleden dat Zuid Nederland vanaf 5 september 1944 bevrijd werd. Dit gegeven zou mede een inspiratiebron kunnen zijn voor onze deelnemende jongeren om creatief, in kleur uiting te geven aan het thema van dit jaar. Het gaat hierbij om kinderen van groep 7 en 8 van de basisscholen en van de brugklassen maar ook om leeftijdsgenoten die bijv. lid zijn van een vereniging.

Alle clubs ontvangen hierover een email met alle informatie. Zie ook: In ons district doen inmiddels zo’n kleine 20 clubs mee, maar er is dus nog ruimte voor meer!

Jaar

Deelnemende clubs 110AZ

Kinderen Groepen Scholen
2018 18 3.156 116 62
2017 17 2.805 109 64
2016 19 2.958 108 67
2015 18 3.250 119 64

 

Feestelijke gebeurtenissen in AZ

Tijdens de Najaarsconventie reikte DG Frank Marcus, vergezeld van een warm welkom aan de nieuwe club, een schitterend boeket uit aan Jacqueline Buurveld, Hermine Verzijl en president Linda Roepel  van de onlangs gecharterde vrouwen Club Branch Gouda Hera. Ook Guiding Lion Paul de Boer van parent club Lc Gouda Bloemendaal werd in de bloemen gezet. 

Als voorschot op de feestelijke charter van Club Branch Rijswijk op 14 november werd Ton de Liefde met een struise ruiker alvast van harte gefeliciteerd met deze heugelijke gebeurtenis. Frank bedankte daarna, onderstreept met een prachtig boeket, Global Membership Team Districtscoördinator Gery Groen voor de geweldige begeleiding van deze trajecten - en al haar inspanningen voor GMT in het algemeen.

Maar daarmee was het nog niet gedaan. PID Tom Foort vroeg het woord en hield daarbij een geheimzinnige envelop in zijn hand. Deze bleek een International President’s Appreciation Award te bevatten voor Paul Frantsen. Met een Tom kenmerkende humoristische toespraak prees en bedankte hij Paul voor zijn niet aflatende inzet voor de Werkgroep Blinden.

Tot slot was er ook voor Tom Foort zelf een feestelijk boeket vanwege zijn 90ste verjaardag. Tom sprak een sprankelend dankwoord uit, waar de zaal duidelijk van genoot.

AGENDA

 • Zaterdag 16 maart, op diverse plaatsen: Lions doen mee aan NL Doet
 • Zaterdag 23 maart, Residence Rhenen, Landelijke cursus Trainen en Presenteren – informatie 
 • Zaterdag 23 maart, Lage Vuursche, Landelijke Zonevoorzitterstraining –> aanmelden 
 • Donderdag 28 maart Training inkomende clubvoorzitters en clubsecretarissen –> aanmelden
 • Zaterdag 6 april Districtsvoorjaarsconventie 110AZ –> aanmelden 
 • Vr 12 - zo 14 april, Lions Actieweekend voor onderzoek Kinderkanker, Stichting Semmy – informatie 
 • Zaterdag 25 mei, Assen, Van der Valk, Nationale voorjaarsconventie –> aanmelden 
 • Vr 5 - ma 8 juli, Milaan, LCI International Convention 2019 – informatie 
 • Zaterdag 13 juli, Locatie n.t.b., 2019-2020 Kabinetswisseling

Ik hoop dat deze Nieuwsbrief jullie weer wat wijzer heeft gemaakt m.b.t. regionale en landelijke Lionsthema’s. Ik wens jullie, mede namens ons kabinet, een heel fijne voortzetting van 2019 met veel succes en veel inspiratie voor jullie activiteiten en bijeenkomsten. Daar waar gewenst is het districtsbestuur bereid jullie te ondersteunen, onder andere met ideeën voor ledenwerving en voor de Lionsactie voor onderzoek naar kinderkanker in april.

Persoonlijk hoop ik velen van jullie de komende periode te ontmoeten bij clubbezoeken, de voorjaarsconventie op 6 april of bij een van de andere activiteiten. Dan kan ik jullie bijpraten over o.a. de voortgang die we maken met    

Namens het volledige kabinet wens ik jullie heel veel inspiratie en plezier in ons gezamenlijk streven het verschil te maken!

 

Met Lionsgroet,

Frank Marcus, DG 110AZ