Januari 2019 / District 110AZ

WINTERNIEUWSBRIEF 110AZ 

Waarde Lionsvrienden en -vriendinnen van District 110AZ,

 

U heeft het binnen dit district lang zonder nieuwsbrief moeten doen, maar vanaf heden gaat u die weer regelmatig ontvangen. Diverse leden hebben aangegeven prijs te stellen op meer dan alleen de periodieke Lion en de wat onregelmatige berichtgeving via de districtswebsite en de Facebookpagina’s van de Lions. Als kabinet zijn we niet ongevoelig voor dergelijke signalen en proberen we die zeker op te pakken.

 

Maar een dergelijke nieuwsbrief is wat mij betreft niet alleen een top down kwestie. Alle leden en clubs hebben de mogelijkheid input te leveren om deze brieven voor alle leden zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Suggesties in deze – en concrete teksten – zijn van harte welkom! Mail ze vooral naar fjmarcus56@gmail.com of naar de districtssecretaris.

 

Omdat u de nieuwsbrieven een tijd niet heeft ontvangen is deze Winterbrief wel een extra lange. Als districtsgouverneur heb ik gemeend een aantal dingen voor u op een rijtje te moeten zetten. Er gebeurt immers heel veel binnen de Lionsgemeenschap – en veel is de moeite van het delen waard! Ik hoop dat u dat kunt waarderen en de tijd zult nemen deze informatie goed tot u te nemen.

 

Mijn welgemeende wensen voor een geslaagd 2019 heeft u - als het goed is - via uw clubsecretaris mogen ontvangen. Het jaar 2019 is inmiddels alweer een maand oud en in veel clubs zijn er alweer de nodige bijeenkomsten geweest, waaronder vele nieuwjaarsborrels. Ik besef heel goed dat de club de ruggengraat van de Lionsorganisatie vormt. Dat is ook goed. Ik realiseer me ook – en tijdens de diverse clubbezoeken word ik daarin bevestigd – dat veel Lionsleden zich graag concentreren op clubactiviteiten en minder interesse hebben in wat er verder nog binnen die omvangrijke, wereldwijde Lionsorganisatie met die 1,4 miljoen leden gebeurt. Ook dat is prima. Tegenwoordig valt het niet mee om een druk leven, waarin vele zaken de aandacht vragen, te combineren met een intensief Lionsclubleven. Wat dat betreft weet ik uit de verhalen van oudere leden uit mijn Lionsclub Gouda dat het vroeger toch wel anders was. Voor velen draaide het leven grotendeels om het Lionslidmaatschap, waarbij vriendschapsbanden voor het leven werden gesmeed. Men kwam veel bij elkaar over de vloer, ging samen op vakantie of naar Conventies en organiseerden veel fundraise activiteiten. Tegenwoordig moeten de Lions veel meer concurreren met allerlei andere activiteiten. Maar ook dat is prima – het bewijst dat de Lionsorganisatie over de veerkracht beschikt om met haar tijd mee te gaan. Want Lions die voor het lidmaatschap kiezen doen dat wel uit volle overtuiging. En ik ontmoet veel Lions met een giga druk sociaal leven, die echter volop genieten van alles wat hun club te bieden heeft.

 

Maar onder de Lionsleden binnen ons district zijn er toch ook een aantal die zich ook willen inzetten voor activiteiten die buiten de club plaats vinden. Die worden dan actief in de zone, waarvan dit district er 8 kent. Of ze hebben interesse in een van de vele deelactiviteiten binnen Lions Nederland. Neemt u vooral de moeite om toch een keer naar onze website te gaan en de pagina  https://www2.lions.nl/organisatie#top te bekijken. De Lionsorganisatie biedt een scala aan mogelijkheden om de talenten die u allemaal hebt gekregen in te zetten op een van de vele disciplines. Klikt u daarnaast ook door naar de districtspagina https://110az.lions.nl/  en maak kennis met uw kabinet – voor zover we elkaar al niet eens tijden een districtsconventie ontmoet hebben. Overigens willen we ons de komende tijd inzetten om die halfjaarlijkse bijeenkomsten aantrekkelijker te maken voor u. Hou daarom 6 april a.s. vrij en kom naar het Archeon in Alphen aan de Rijn. Meer informatie hier.

 

En mocht uw interesse zijn gewekt: wij bieden ook diverse cursussen om u voor te bereiden op de klussen die geklaard moeten worden. Of dat nu is het zijn van clubpresident of -secretaris, zonevoorzitter of kabinetslid – overal hebben wij trainingen voor ontwikkeld, die u om niet kunt volgen. Dat geldt ook voor Lions (en Leo’s) die nog niet exact weten wat ze binnen de Lionsorganisatie zouden willen doen. Ook die zijn van harte uitgenodigd te komen. Er is zelfs eens per jaar een bijzondere cursus voor, de RLLI.

Verderop in deze nieuwsbrief staan data genoemd. Schrijf u in, geef u op en ontmoet gelijkgestemden, waarmee u zelfs bevriend kunt raken! En ik spreek uit eigen ervaring.

 

GOEDE DOELEN

Lions bezoeken hun club voor de gezelligheid, om met elkaar mooie dingen te beleven, maar ook om zich in te zetten voor goede doelen, onder het bekende motto We Serve. Veel clubs zijn mans genoeg om eigen goede doelen te vinden. Lokaal zijn er ook genoeg noden waaraan tegemoet gekomen kan worden. Toch zijn er ook clubs die niet alleen lokale doelen willen ondersteunen, maar die ook open staan voor andere acties. Dat kan bij voorbeeld in zoneverband voor een regionaal goed doel. Maar Lions Nederland biedt ook een aantal landelijke goede doelen aan – en sluit bij sommige acties aan bij Lions International, onze moederorganisatie.

Ik noem er een paar:

 • het inzamelen van Douwe Egberts koffiepunten ten bate van de Voedselbanken;
 • het inzamelen van Oud en Vreemd Geld ten bate van de blindheidsbestrijding;
 • inzet voor een betere leefomgeving via Lions en duurzame leefomgeving;
 • inzet voor de werkgroep Lezen en schrijven, ter bestrijding van laaggeletterdheid;
 • acties voor Indonesië of Suriname – landen waar Nederland van oudsher bijzondere banden mee heeft.

U vindt ze allemaal op https://www2.lions.nl/we-serve-2#top – en u kunt zelf kiezen of u – al dan niet in clubverband - meedoet of niet. We dringen niets op, maar we bieden het wel aan – en het zijn stuk voor stuk sympathieke doelen.

 

Wat veel Lions niet beseffen is dat wij een eigen GIRO 555 hebben in de vorm van LCIF: Lions Club International Foundation. Alles wat u daar doneert gaat rechtstreeks naar het door u aan te geven goede doel. Vanuit het Nederlandse LCIF-team is daar een informatieve brief aan gewijd.

 

Een andere actie die extra aandacht verdient is de actie Save The Earth. Gestart door LC Den Haag - Scheveningen heeft dit al veel navolging gehad. Er zijn drie elementen die een rol spelen:

 • aandacht voor de theatervoorstelling Save The Earth, die nog tot half februari loopt;
 • een inzamelingsactie voor (plastic) afval – Trash Hunt - te organiseren;
 • lessen op scholen te organiseren.

Meer informatie op https://www2.lions.nl/theater-rockshow-future#top

 

STAND VAN ZAKEN ACTIVITEITENPLAN

Mogelijk zegt het u niet veel, maar het lopende Lionsjaar is gestart in juli 2018. Zoals gebruikelijk wordt er jaarlijks een nieuwe Gouverneursraad gekozen, die in de voorbereiding op dat jaar probeert een aantal doelstellingen te formuleren om in dat jaar te realiseren. De tijd heeft geleerd dat grote koerswijzigingen daarbij niet erg reëel zijn, maar ons jaar heeft toch gemeend een paar stevige onderwerpen bij de kop te pakken: onze naamsbekendheid en onze ledenaanwas. Die ideeën zijn verwoord in een activiteitenplan, dat in de districtsconventies en de Nationale Conventie in het eerste deel van 2018 zijn vastgesteld.

 

Naamsbekendheid

Degenen die het een beetje gevolgd hebben, hebben meegekregen dat er een kleine contributieverhoging is geweest. Dat geld is besteed aan de inhuur van een extern adviesbureau, dat ons een aantal voorstellen heeft gedaan om de naamsbekendheid van de Lions in Nederland te verhogen – en daardoor hopelijk ook meer interesse te kweken voor een Lions lidmaatschap.

Uiteindelijk is gekozen voor een landelijk actieweekend – van 12 tot 14 april - waarin alle 440 Lionsclubs en Leoclubs zich kunnen presenteren door aan te sluiten bij het landelijke thema Bestrijding van kinderkanker.

 

Tevens wordt getracht de Lionsorganisatie landelijk te promoten, hetgeen begin januari lukte met een nieuwsitem op RTL4 in het journaal van half acht, met aandacht voor het inzamelen van levensmiddelen voor de Voedselbank en van DE punten. Een ander speerpunt is het uitbrengen van een bijzonder nummer van ons blad de LION, dat een grote oplage zal krijgen om te verspreiden naar bibliotheken, wachtkamers in ziekenhuizen, leestafels in buurthuizen etc. In dat nummer wordt datgene belicht waarvoor de Lions willen staan, ondersteund met vele praktijkvoorbeelden. Deze Special verschijnt tijdens de Nationale conventie op 25 mei in Assen.

 

Ledenstand

Op dit moment is het ledenaantal binnen ons district stabiel, zo rond de 2.000. Maar er zijn wel verschillen per club waarneembaar. Een aantal clubs vinden jaarlijks nieuwe leden. Maar er zijn ook clubs waar al langere tijd geen nieuwe leden bij zijn gekomen. Vanuit het kabinet proberen we deze clubs te ondersteunen met ideeën om nieuwe leden te werven. Onze Global Membership Team collega Gery Groen heeft daarbij het voortouw. Haar gegevens vindt u op https://110az.lions.nl/kabinet-110az-2018-19#top en in LOLAS.

Maar er zijn dus ook succesverhalen. Onlangs installeerde LC Prinses Marianne (een damesclub) uit Voorburg bijvoorbeeld 7 nieuwe leden. Lees hier verder. Ook de in september opgerichte Club Branch Gouda Hera (ook een damesclub) timmert goed aan de weg. Dat past ook erg goed in ons streven om als Lions meer vrouwen in de organisatie op te nemen. Nu is dat aantal ongeveer 15%, maar dat zou naar 30% moeten kunnen groeien. Daartoe is vanuit Lions International het programma New Voices gelanceerd. Zie https://weserve.org/newvoices/

In Nederland is inmiddels een werkgroep gevormd, die onder leiding van Districts Gouverneur David Franz en begeleid door oud International Director Elisabeth Haderer plannen aan het maken is om meer dames binnen de Lions gelederen te krijgen, via zowel dames- als gemengde clubs. Ons district wordt vertegenwoordigd door Anne van der Wal-Cloosterman van LC Domaine Des Dames, Krimpen aan de IJssel.

Andere initiatieven die het vermelden waard zijn, zijn de oprichting van Club Branch Rijswijk, met 13 nieuwe leden (gemengd) en een initiatief om een gemengde Lionsclub te vormen waar oud-Leo’s onderdak kunnen vinden.

 

Ledenwervingsactiviteiten

Er is een flyer beschikbaar, waarin 2 kolommen zijn gereserveerd voor de club. De clubs kunnen tekst en foto’s aanleveren, waarna het door de Commissie Communicatie en Marketing van de Lions digitaal wordt voorbereid en verspreid kan worden. De werkwijze staat in de LION van januari op pagina 2, of zie  http://magazine.lions.nl/publication/?m=44739&l=1#{%22issue_id%22:%22561904%22,%22view%22:%22contentsBrowser%22}

 

Uw privacy (AVG) en de ledengegevens

Als gevolg van de nieuwe privacy wetgeving moeten alle Lions toestemming geven welke persoonsgegevens in LOLAS, het Lions administratiesysteem, zichtbaar zijn buiten de eigen club. Indertijd, toen we nog jaarlijks een ledenboek hadden, kon iedere Lion die gegevens vinden. Die tijd is echter voorbij.

In LOLAS staan sinds 23 juni 2018 onder de kop PRIVACYINSTELLINGEN alle onderstaande vinkjes uit   
-             Adresgegevens
-             Contactgegevens
-             Clubgegevens
-             Partnergegevens
-             Bedrijfsgegevens
-             Geboortedatum
-             E-mailadres bij Lions Nederland applicaties
-             E-mailadres bij LCI

De Gouverneursraad doet een uitdrukkelijk verzoek aan u allen om in LOLAS die vinkjes weer aan te zetten. Hoe doe je dat?

Ga naar https://www2.lions.nl/#top en kies in de linker kolom voor inloggen en vervolgens voor inloggen in LOLAS.  Vul de inloggegevens in: uw emailadres plus uw password. Mocht u dat laatste niet (meer) weten, dan kunt u een nieuw password aanvragen. Merk je vanzelf bij het inloggen.
Kies vervolgens uw eigen ledenkaart, zet de vinkjes onder de kop privacy instellingen en klik daarna op de knop OPSLAAN (rechts bovenaan). Lukt dit niet zelf, raadpleeg dan uw clubsecretaris.

 

ACTIVITEITEN BINNEN HET DISTRICT

9 MAART – Lions VN-dag

Traditioneel organiseren de Lionsclubs in Den Haag weer de Lions VN-dag. Ook ditmaal in Campus Den Haag van de Universiteit Leiden, gebouw Wijnhaven, Turfmarkt 99, 2511DP Den Haag. Nadere gegevens volgen zo spoedig mogelijk.

23 MAART - Landelijke training voor Zonevoorzitters te Lage Vuursche/Den Dolder. Aanmelding via https://www2.lions.nl/training-zonevoorzitters-0 .

 

28 MAART – trainingen voor inkomende clubpresidenten en clubsecretarissen, in Berkel en Rodenrijs, ’t Manneke. Informatie volgt via de clubsecretarissen.

 

6 APRIL - Districts Voorjaarsconventie

Dit keer willen we het eens over een andere boeg gooien. Natuurlijk moet er vergaderd worden om een aantal statutair verplichte nummers af te werken, zoals het accorderen van een nieuw activiteitenplan voor inkomend gouverneur Siep Eilander, het benoemen van een aantal kandidaten voor het nieuwe kabinet en het aannemen van een ondersteunende begroting, maar deze keer willen we het accent toch met name leggen op de verbinding tussen Lions en hun families. Daartoe hebben we contact gezocht met het Archeon in Alphen aan de Rijn, alwaar we voor de Lions en hun gezin op 6 april een leuk programma willen bieden. Houdt u die datum dus vooral vrij en let op de aankondiging via de clubsecretaris.

Het voorlopige programma:

 • Officieel ontvangst om 13.30 uur koffie met Romeinse appeltaart
 • 14.00 uur een welkom door districts gouverneur Frank Marcus
 • genodigden kunnen het park verder verkennen, terwijl de Lions vergaderen
 • 15.30 uur gladiatorengevecht in de Arena tot 16.00 uur
 •  onze gasten blijven zitten na afloop 16.00 uur om het beste Lionsproject uit ons district te kiezen
 • 16.15 uur spelen we ons Lions gevecht om het leukste project  
 • 17.15 uur borrel met hapjes

 

12 – 14 APRIL – Landelijk Lions Actieweekend

Deze actie heeft als doel geld in te zamelen t.b.v. het onderzoek naar kinderkanker (een van de vijf Global Causes van Lions International) en Stichting Semmy (www.stichtingsemmy.nl).  In De Lion van januari heeft u kunnen lezen over het initiatief “Landelijke Actie voor Kinderkankeronderzoek” Bovendien heeft u inmiddels een persoonlijke email hierover ontvangen.

 

Het idee is eenvoudig. Lions en Leo’s komen het beste in actie met hart en handen als ze zich samen inzetten voor goede doelen. Elders in de wereld kennen Lions en Leo’s een landelijke actiedag, een dag waarop de leden van clubs zich inzetten voor een landelijk doel. Met kinderkanker hebben wij hiermee gekozen voor een van de meeste belangrijk doelen in Nederland en wereldwijd. Elke club heeft de mogelijkheid om mee te doen aan de Actie met een aantal opties, inclusief een ‘nagellakactie’ in lijn met Lak door Tijn.  Andere opties zijn ook mogelijk, inclusief werving van geld via een reeds ingepland of lopend project. Verdere details vind je hier

Wij hebben met Stichting Semmy en kinderkanker een waardevol doel gekozen voor ons eerste Lions Actieweekend. Samen kunnen wij een verschil makken in de levens van vele families en kinderen.

Hopelijk doet u ook mee!

 

Clubbezoeken

Er hebben al de nodige clubbezoeken plaats gevonden. Soms wordt daarbij een mooi jubileum gevierd, zoals onlangs bij LC Waddinxveen Boskoop, die 50 jaar bestond en waar twee leden va het eerste uur hun waardering voor 50 jaar Lionslidmaatschap in ontvangst mochten nemen. Van harte geluk gewenst!

 

Ook worden in ons district af en toe waarderingen uitgereikt vanwege bijzondere verdiensten voor de Lions. Zo ontvingen Lions Henk Vlot (LC Woerden) en Niek Molenaar (LC Bergschenhoek) een Melvin Jones Fellowship voor hu langdurige inzet voor hun club, het district en diverse werkgroepen die landelijk actief zijn.

 

Hoe krijg je een Melvin Jones Fellowship (MJF)?

Individuele Lions, clubbestuurders, zonevoorzitters en districtsbestuurders kunnen een voordracht doen voor het verlenen van een MJF aan een Lion of niet-Lion aan de Districtsgouverneur, uiteraard voorzien van een degelijke onderbouwing. Het gehele proces vindt onder vertrouwelijkheid plaats.

De volgende criteria moeten als richtlijn bij aanvraag resp. toekenning worden gehanteerd:

Een kandidaat/kandidate voor een Melvin Jones Fellowship:

heeft een grote persoonlijke inspanning geleverd voor het realiseren van de Lions-doelstellingen. Deze inspanning moet in principe club overstijgend zijn.

Het gaat hier om individuele (belangeloze) bovenmatige, initiërende, bestuurlijke,  organisatorische en/of uitvoerende inzet bij het realiseren van We Serve-projecten of activiteiten ten behoeve van de Lions-organisatie. Hierbij moeten aantoonbare en onderscheidende resultaten zijn behaald.

en hoeft geen Lion te zijn

en handelt en heeft gehandeld conform de Lions-erecode

en is (als Lion) minstens 10 jaar lid, inclusief een eventueel Leo-lidmaatschap.

 

Meer informatie inclusief aanvraagformulier in Owncloud: https://archief.lions.nl/apps/files/?dir=/1.%20Landelijk%20MD110/Melvin%20Jones%20Fellowship&fileid=247401

 

Governors Appreciation Award (GAA)

Op voordracht van een club kan ook een andere waarderingsvorm worden gekozen.

Zo kregen de afgelopen periode drie personen een GAA voor door hen betoonde persoonlijke inzet voor de club en/of de medemens:

Lion John Cleuren (LC Gouda Bloemendaal), Lion Wim de Nie en zijn echtgenote Joke de Nie (LC Maassluis)

 

Nieuw kader

Lions NL heeft nog steeds behoefte aan leden die meer willen doen dan alleen binnen hun eigen club activiteiten ontplooien. Zo zijn er regelmatig binnen Lions NL vele werkgroepen die regelmatig behoefte hebben aan nieuwe aanwas. U vindt ze op de Lions website onder https://www2.lions.nl/mijn-lions , waarna je kunt doorklikken op een van de vier rubrieken.

Indien er een lid interesse heeft kan men contact opnemen met een van de districtsbestuurders, veelal de desbetreffende districtscommissaris. Deze vindt u via https://110az.lions.nl/kabinet-110az-2018-19

 

En als een Lions  zich inzet ondersteunen we dat graag via kadertrainingen, zodat je goed beslagen ten ijs komt.

 

Tot slot

Hopelijk heeft u deze brief als informatief ervaren.

Ons Districtsbestuur staat weer helemaal klaar om u – daar waar nodig - als club met raad en daad bij te staan om er een succesvol jaar van te maken. Diverse Zonevergaderingen zijn de komende periode weer gepland. Bezoek deze, namens uw Lions Club, alstublieft. De Zone is echt het beste overleg en het enige uitwisselingsorgaan tussen de Clubs onderling en uw Districtsbestuur. 

Mocht u - vanwege een bijzondere gebeurtenis of een belangrijk thema binnen uw Club – een bezoek wensen van de DG of iemand van het DG-Team, aarzelt u dan niet om via onze Districtssecretaris Marianne Knijnenburg, DS110AZ@lions.nl de agenda’s hierop af te stemmen.

Met vriendelijke groet,

Frank Marcus, DG 110AZ