juli 2019 / District 110AZ

ZOMERNIEUWSBRIEF 110AZ

Beste Lions en Leo's,

Voor jullie ligt de Zomernieuwsbrief van dit district. Voor mij als districtsgouverneur een moment om me te realiseren dat mijn bestuursjaar al bijna weer voorbij is.

Enerzijds is het jaar voorbij gevlogen, anderzijds is er ook best veel gepasseerd en tot stand gebracht. Zo mocht ik twee club branches installeren en is de wieg voor nummer drie al opgetuigd…. Ook deden er in ons district zo’n 10 clubs spontaan mee met het Lions Actieweekend in het kader van fondsenwerving voor onderzoek ter bestrijding van kinderkanker. Verder is er meer aandacht besteed aan het in- en extern promoten van de Lionsorganisatie, met als hoogtepunt het prachtige oranje magazine, dat door hoofdredacteur Astrid Abbing en haar team tot stand is gebracht. Bij deze van harte de oproep om ook de digitale versie ervan zoveel mogelijk te delen via de social media: via de website magazine.lions.nl.

Een ander hoogtepunt was het bezoek van onze Internatonal President, Gudrun Yngvadottir. Ondanks dat zij herstellend was van een bekkenbreuk liet zij zich er niet van weerhouden maximaal gebruik te maken van de gelegenheid om veel Lions en Leo’s te ontmoeten. Zij moet werkelijk een ijzeren gestel hebben! Haar waardering voor onze inzet in Nederland kun je horen via Let's finish the year strong  

 
 

En tot slot niet te vergeten de vele ontmoetingen met Lions en Leo’s bij clubbezoeken, MD-stichtingen, nationale en internationale conventies……

Natuurlijk zijn er ook zaken minder gegaan. Zo heb ik door mijn andere vrijwilligerswerk minder clubs kunnen bezoeken dan ik wilde, bijvoorbeeld op de eerste woensdag van elke maand. Gelukkig mag ik nog een jaar in de herkansing…. Ook het gegeven dat we een aantal Lions er niet van hebben kunnen overtuigen dat ze lid zouden blijven doet nog pijn. We zijn zo’n prachtige en actieve organisatie – daar wil je toch gewoon bij (blijven) horen?!

Maar in zijn totaal kijk ik zeer positief terug op het afgelopen jaar. Door de kabinetsleden is er hard gewerkt om de clubs in ons district in velerlei vorm tot steun te zijn. Of dat nu was met opleidingen, ondersteuning bij ledenwerving, de Peace Poster wedstrijd, de Jeugduitwisseling of Lions Quest: overal heb ik resultaten zien boeken. Dank voor jullie aller inzet. Op 13 juli a.s. kom ik daar graag nog op terug. Verder ben ik ook blij dat Siep Eilander als inkomende gouverneur met een completer team zal starten als dat ik dat een jaar geleden deed. Met name het gegeven dat alle zonevoorzittersposten weer bezet zijn geeft nieuwe energie! Ik wens hem en zijn team – waarvan ook ik nog deel mag blijven uitmaken – veel succes voor het komende jaar!

Ik eindig deze inleiding met een dringende oproep!

Elk jaar ondersteunen wij ook vanuit ons district de Jeugduitwisseling. Ook dit jaar gaan diverse jongeren weer naar het buitenland, om elders kennis te maken met een andere cultuur en taal EN andere Lions! Omgekeerd stellen Lions hun huis open om buitenlandse kinderen te huisvesten en te laten kennis maken met ons mooie Nederland. 
De organisatie is nog op zoek naar een paar sponsorgezinnen:  2 Japanse jongens zoeken nog een plek van 5 tot 17 augustus, 1 jongedame uit Italië  van 13 tot 21 juli en 1 Braziliaanse van 17 tot 21 juli. Do we serve? Neem contact op met onze DC, Karina v d Berg, tel 06 51300781. Bij voorbaat dank! Meer info over dit mooie project op https://youth.lions.nl/#top 

Verder vraag ik aandacht voor de actie van onze Young Ambassador 2019, Opkikker actie  https://mobieltjesactie.nl/

Rectificaties 

N.a.v. mijn Lentenieuwsbrief zijn wat reacties binnengekomen. Een daarvan betrof de passage over het bijwerken van LOLAS. Daar stond o.a. de oproep om ALLE vinkjes weer te zetten. Ik ben erop gewezen dat niet alle Lions daar even van gecharmeerd zijn. De tekst had daarom beter kunnen luiden:

In LOLAS staan sinds 23 juni 2018 onder de kop PRIVACYINSTELLINGEN alle onderstaande vinkjes uit 
-             Adresgegevens
-             Contactgegevens
-             Clubgegevens
-             Partnergegevens
-             Bedrijfsgegevens
-             Geboortedatum
-             E-mailadres bij Lions Nederland applicaties
-             E-mailadres bij LCI

De Gouverneursraad doet een dringend beroep op u allen om in LOLAS MINIMAAL die vinkjes weer aan te zetten DIE BEHOREN BIJ ADRESGEGEVENS, CONTACTGEGEVENS, CLUBGEGEVENS, GEBOORTEDATUM EN E-MAILADRES BIJ LIONS NEDERLAND APPLICATIES. Alleen op die manier blijft het voor het Multiple District en uw eigen district mogelijk op een goede manier met u in contact te blijven.

ATTENTIE

Overigens is het voor clubsecretarissen nu extra van belang om alle eventuele mutaties voor het komende Fiscal Year zo spoedig mogelijk in LOLAS op te nemen. Mocht dat niet tijdig - d.w.z. voor 1 juli – gebeuren, dan zal in het LOLAS systeem bepaalde clubinformatie wegvallen, hetgeen we natuurlijk moeten willen voorkomen....  Mocht dit onverhoopt toch niet gelukt zijn, neem dan contact op met Bert van Eeken.

De tweede passage betrof het verzekeren voor Lions activiteiten. Die tekst had beter kunnen luiden:
Van belang is het om te beseffen dat er QUA ANNULERING VAN EEN GEORGANISEERDE LIONS ACTIVITEIT in beginsel niets is verzekerd, totdat u zich bij de aldaar genoemde verzekeraar meldt. Een eigen ANNULERINGSverzekering afsluiten – gesponsord of niet – kan natuurlijk altijd.

 

Terugblik op het Nationale Lions actieweekend 12-14 april 2019
 

In ons district hebben tot nu toe zo’n 10 clubs positief gereageerd op de oproep van de Gouverneursraad om mee te doen met dit Actieweekend, waarbij de opbrengst zal worden geschonken via de Stichting Semmy aan het Prinses Maxima Centrum in Utrecht t.b.v. onderzoek naar de bestrijding van kinderkanker. De cheque met het fraaie bedrag van € 250.000,= is tijdens het bezoek van de International President, Gudrun Yngvadottir begin juni overhandigd in het Prinses Maxima Centrum. 

Mocht u als club, dit lezend, alsnog een bijdrage willen overmaken, dan kan dat – ik zou het zelfs zeer waarderen – alsnog op bankrekeningnummer NL 56 ABNA 0557 0921 83 van de Stichting Lions Hulpfonds onder vermelding van Stichting Semmy. Bij voorbaat dank! Fijn is te weten dat ook de inkomende GR 2019-2020 heeft aangegeven zich voor de bestrijding van kinderkanker te willen inzetten. De nieuwe Actiedag is gepland op 18 april 2020. 

 

Bezoek International President Gudrun Yngvadottir 3-6 juni 2019
 

Het bezoek van onze IP was een groot succes. Op maandag 4 juni was zij gast van ons district. Door omstandigheden ging een ontvangst door Eerste Kamervoorzitter Ankie Broekers-Knol helaas niet door, maar dat bood de IP de mogelijkheid om even bij te komen van al haar gereis. Wist u dat zij ‘dit jaar maar zon 2-3 dagen per maand thuis in IJsland is? Je moet er voor het vervullen van zo’n functie wel wat voor over hebben! Zij bezocht o.a. een groep vertegenwoordigers uit Lionsclubs rond Den Haag. Een verslag daarvan leest u hier   (LINK NAAR BLAD PRINSES MARIANNE/PDF)

  

Vooruitblik Lionsjaar 2019-2020 - door Siep Eilander, DG Elect
 

Het bestuur van ons district 110AZ in 2019-2020

Op 13 juli aanstaande vindt de overdracht plaats van de huidige districtsgouverneur Frank Marcus en zijn team (het ’kabinet’) aan de nieuwe ploeg. De uitnodiging hiervoor is aan jullie en je partners verzonden, en ook hiervan willen we er een interessante en leuke ledenbijeenkomst maken. Ook voor de niet-kabinetsleden is er een aantrekkelijk programma, met onder meer een pubquiz.  Je kunt nog tot de eerste week juli aanmelden via het formulier bij de uitnodiging.

Het is heel fijn om te kunnen constateren dat we van start gaan met een vrijwel compleet team. In het bijzonder ben ik er heel blij mee dat we voor het eerst in jaren een complete groep zonevoorzitters hebben. Aan de zonevoorzitters heb ik gevraagd om in het begin van het Lions-jaar (dus bij voorkeur in september) hun zone bijeen te roepen. In de zone vindt onderlinge kennisdeling plaats en het is een kanaal voor informatievoorziening. Daarnaast willen we aan enkele overstijgende thema’s aandacht besteden, zoals de Nationale Lions Actiedag. Een thema wat we ook graag willen bespreken is hoe we het aandeel vrouwen kunnen verhogen door bijvoorbeeld nieuwe (vrouwen- of gemengde) clubs of branches. Van de drie (vice-) districtsgouverneurs, Gery Groen, Marianne Knijnenburg en ik, zal er altijd één bij de zonevergaderingen zijn om dit toe te lichten.

 

De kalender voor 2019-2020, belangrijke data, landelijk en in het district

Als clubs zijn jullie al bezig met het programma en de kalender voor het komende Lionsjaar 2019-2020. De clubfunctionarissen zijn in beeld en het jaarprogramma krijgt aandacht. Mijn vraag aan jullie is om daarbij rekening te houden met het volgende.

1 Noteer alvast de avond van 14 november 2019. Dan organiseren we een ledenontmoetingsavond met een interessant programma waarbij leden in allerlei hoedanigheden (van nieuw lid tot clubpresident) met elkaar kennismaken en informatie uitwisselen. Ook zullen we die avond stilstaan bij de in de afgelopen periode overleden leden.

2 Nationale Lions Actiedag op en rond 18 april 2020. Dit jaar vond dit voor de eerste maal plaats – op 12 april. We willen dit een jaarlijkse traditie maken die gaat groeien. Als doel voor het komende jaar nemen we nog eens bestrijding van kinderkanker, waarbij gedacht wordt aan de clubs te vragen de helft van de opbrengst te doneren aan een landelijk doel, te weten het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. De andere helft kan dan bestemd worden voor een lokaal doel gerelateerd aan kinderkanker. Mijn oproep is om dit op je jaarprogramma een plek te geven.

3 Op 12, 13 en 14 juni 2020 vinden de Nationale Spelen van de Special Olympics plaats, dit keer in Den Haag.  Lions Nederland is daarmee sinds jaar en dag verbonden. Voor de organisatie zijn naast geld heel veel ‘handjes’ nodig. Daarbij denken we natuurlijk aan de clubs in ons district. Een betekenisvolle, maar ook leuke hands-on-activiteit die je met een aantal clubgenoten kunt oppakken.  Over het hoe en wat komen nog nadere mededelingen, maar het zou fijn zijn als je ook dit alvast in de agenda wilt noteren.

4 De conventie van ons district 110AZ is op zaterdag 4 april 2020. Die willen we mede het karakter geven van een ‘leuke leden- en familie-bijeenkomst’,  zoals dit jaar in Archeon.  Nadere mededelingen volgen.

Siep Eilander, inkomend districtsgouverneur

 

Afscheidsboodschap door Marianne Knijnenburg, terugtredend Districtssecretaris 

Alle Lions en Leo's, heel hartelijk dank voor alle ontmoetingen, gesprekken en e-mails over en weer!

Als districtssecretaris begon ik in 2014, met Ina Winters als DG. Dat jaar was ik ook secretaris van het organisatiecomité van de Nationale Voorjaarsconventie op Kasteel De Wittenburgh in Wassenaar en hebben we met elkaar genoten van een mooie conventiedag. Sindsdien heb ik samengewerkt met gouverneurs Joost Avis, Margaret Diekhuis, Dick Diekhuis en dit jaar Frank Marcus. En ook met geweldige en enthousiaste collega's in het dagelijks bestuur en kabinet. In mijn eigen club Lionsclub Voorburg Prinses Marianne sluit ik op 30 juni een geweldig mooi presidentsjaar af. Met 7 nieuwe clubleden, een prachtige Goede Doelen Krant, Bridgedrive en Modeshow, International President Gudrun Yngvadottir mogen ontvangen in Voorburg, en tot slot werd op 12 juni de TV special over onze club gemaakt. Voor een impressie van dit clubbezoek met presidentsoverdracht: 

Per 1 juli ga ik in ons district AZ aan de slag als 2e Vicedistrictsgouverneur en hoop ik velen van jullie te ontmoeten bij de clubbezoeken en districtsbijeenkomsten. Met heel veel plezier ben ik jullie districtssecretaris geweest! Graag draag ik nu het stokje over aan Bert van Eken. Ik wens Bert veel succes en een heel fijne tijd als districtssecretaris.

Met heel veel dank en hartelijke groet, Marianne Knijnenburg

 

 

 

 

 

Duurzaamheid en Lions – Save the date 7 maart 2020
 

Vanuit de zeer actieve MD-werkgroep ontving ik de volgende bijdrage.

Uitgangspunten duurzaamheid Lions:

 • Milieu is een officieel doel van de Lions 
 • de Lions hebben een stichting opgericht: Lions Duurzame Leefomgeving. Die stichting heeft drie speerpunten:
  1. zwerfafval bestrijden
  2. theater shows (Save the Earth) organiseren
  3. leerpakketten voor scholen promoten
 • Aad Melgerd de voorzitter van deze Stichting heeft daar tijdens de voorjaarsconventie in Assen over gesproken 
 • De Plastic Soup Foundation is een onderdeel van de activiteiten van de Stichting Duurzame Leefomgeving en er zijn duidelijk afspraken gemaakt over samenwerking tussen beide stichtingen. Daarbij gaat er wel om dat wij onze eigen Lions manifestatie laten zien en ons niet manifeteren onder de naam van een andere organisatie 
 • De Lions bestaan 100 jaar en zijn 75 jaar verbonden met de VN en daarmee ook met de VN Sustainable Developments Goals (de Lions VN dag neemt SDG steeds als basis)
 •  De komende Lions VN dag, op 7 mei 2020, komt Duurzaamheid aan de orde:
  1. 75 jaar relatie met VN
  2. relatie met SDG
  3. een voorbeeld wat wij als Lions doen practice what you preach: special olympics, SDG en Healthy Atletes

 Daar komt bij dat de Lions met Campus Den Haag Universiteit Leiden een nauwere samenwerking zijn aangegaan, waarbij deze onderwerpen (duurzaamheid, SDG, VN en een voorbeeld wat wij als Lions doen in de praktijk) op de Lions VN dag aan de orde zullen komen: in samenwerking met de studenten van Campus Den Haag, de verantwoordelijke hoogleraar en wat ons betreft ook de Leo’s.

 Ook zullen andere voorbeelden aan de orde komen van wat de Lions doen in de praktijk als het gaat om duurzaamheid zoals Treasure Hunt. Wij hebben sinds de laatste Lions VN dag contact met Universiteit Wageningen (Toine Timmermans was een van de sprekers die ook met scholen bezig is), met als doel een samenwerking met Wageningen op te bouwen en zo de manifestatie op gebied van duurzaamheid Lions Nederland breed te laten zien. 

Een MJF voor PDG Margaret Diekhuis

Tijdens een clubbezoek aan LC Prinses Marianne mocht ik een MJF uitreiken aan Margaret Diekhuis. Die kreeg zij - op voordracht van haar club - voor haar activiteiten als President Lionsclub Voorburg Prinses Marianne (2011-2012), Zonevoorzitter zone 2 B (2012-2014) en haar inzet als Districtsgouverneur (2016-2017). Daarnaast heeft zij tijdens het eerste RLLI in Nederland, van 10-12 november 2017 te Papendal, het Regional Lions Leadership Institute MD 110 gecoördineerd en zij was in dat Lionsjaar ook MD-coördinator GLT. Margaret heeft tijdens RLLI in zowel 2017 als 2018 ook trainingen verzorgd. Voorts is zij op 11 april 2019 geslaagd voor het Lions Certified Instructor Program (LCIP). Margaret toonde zich blij verrast met deze mooie waardering.

Mocht u in uw club iemand hebben met vergelijkbare verdiensten, kunt u deze Lion voordragen via de procedure die te vinden is in OwnCloud: Aanvraag Melvin Jones Fellowship 

Succesvolle ledenwerving met ‘Meet and Eat’ door Lc Nieuwegein

Ledenwerving, het is voor veel clubs een uitdaging. Lc Nieuwegein slaagde erin dit jaar tien (10!) nieuwe leden binnen te halen met ‘Meet and Eat’. Dat is een avond waarop een groep potentiële leden wordt uitgenodigd om kennis te maken met de club. Het idee wordt meer gepraktiseerd, maar leidde bij Lc Nieuwegein tot zo’n groot succes dat ze nu maar eerst eens de club de gelegenheid geven om te wennen voordat ze weer nieuwe leden toelaten.

Loes Spronk, de secretaris van Lc Nieuwegein zegt er het volgende over: “Het merendeel van de genodigden was al door één van onze Lionsleden mondeling benaderd om te polsen of ze belangstelling hadden. Voor de uitnodigingen de deur uitgingen hebben we onze huidige leden een overzicht van de gasten gestuurd met wat achtergrondinformatie, leeftijd, beroep-bedrijf door wie benaderd dit uiteraard om zo een eventueel bezwaar mogelijk te maken. Ook hebben we nadrukkelijk verzocht er zorg voor te dragen dat de gasten met zoveel mogelijk Lions kennis zouden  maken en niemand er verloren bij mocht staan, dus rouleren met plaatsen. We hadden zowel voor de Lions als voor de gasten een badge met naam gemaakt,  als onderscheid die van de Lions met Lionslogo. Beide bijeenkomsten waren een doorslaand succes, de eerste was een bbq in juni met het meest fantastische weer wat we ons konden wensen, het bleef nog lang onrustig zal ik maar zeggen. De tweede was een lopend buffet in februari, daar waren enkele gasten die wel belangstelling hadden getoond maar in  juni niet aanwezig konden zijn, aangevuld met enkele nieuwe namen. Aan het eind van de avond hebben we gevraagd wat ze van de ontvangst vonden, gezegd dat ze binnenkort door die hen had uitgenodigd zouden worden benaderd om te polsen of ze mogelijk nog 3 bijeenkomsten zouden willen bijwonen alvorens te beslissen tot toetreden. Ook hebben ze op papier informatie meegekregen. Uiteraard werden de potentiele leden voor zowel de Eat and Meet als de 3 snuffelavonden “vrij” gehouden m.b.t. eten en drinken.

Deze constructie heeft ons dit jaar 10 nieuwe leden opgeleverd die heel enthousiast zijn. We verkeren zelfs in de ongekend luxe positie dat we een wachtlijst hebben ook omdat we natuurlijk door de nieuwe leden andere netwerken kunnen benutten.”

 

Eerbetoon 10 jaar Den Haag Ypenveen
 

Tijdens een clubbezoek aan LC Den Haag Ypenveen werd door 1VDG Siep Eilander o.a. stil gestaan bij hun tienjarig bestaan. 
Tevens maakte hij van de gelegenheid gebruik om een blijk van waardering met bijbehorende bon te overhandigen aan Margriet van Stiphout voor haar jarenlange inzet als beheerder van LOLAS.; Een typisch voorbeeld van een Lion die t.b.v. de landelijke organisatie dag aan dag haar bijdrage heeft geleverd ter wille van een optimaal functioneren van ons ledenadministratie systeem. Wij zijn haar zeer veel dank verschuldigd voor haar inzet!

      

Terugkoppeling MD-beleid GR 2018-2019 
 

Lions Next, dat is de pay off voor dit jaar.

Lions Next omdat wij als Lions toe zijn aan een andere manier van communicatie en samenwerking. 

Samenwerken, dat is de kern van elke Lions activiteit. Of je dat nu doet in je club, in een zone, als District of in de vorm van een landelijke actie, steeds zijn communicatie en samenwerken de kernboodschap.
Als we willen groeien, dan zullen we ons ook moeten laten zien.

Concreet waren onze doelen aan het begin van dit jaar de volgende:

Ledenwerving

Naast het openen van de deuren voor nieuwe leden, ook en vooral aandacht voor het behoud van bestaande leden. Het thema “New Voices” laat zich niet alleen uitleggen door de toonhoogte van meer vrouwen in de Lionsorganisatie, maar ook door te luisteren naar de verbazing van nieuwe leden over vastgeroeste procedures in Lionsland. Zoals in een bedrijf een nieuw iemand zich kan verbazen: “Waarom doen jullie dat zo?” Zo moeten we ook aandacht hebben voor de stem van nieuwe leden en hun uitgesproken verbazing om op die manier onze organisatie te verlevendigen.

In dit kader wil ik graag een initiatief noemen dat in het afgelopen jaar ontstond om Lions die verhuizen en niet direct een andere club kunnen vinden aan te bieden om lid te worden van een nieuw op te richten Specialty Club: “Lions In Transfer”, een landelijke club dus waarin actieve Lions samen kunnen werken aan projecten en de banden als Lions onderling kunnen onderhouden.

In ledenaantal is de ontwikkeling tot eind vorige maand ten opzichte van april 2018 teruggelopen van 11.453 naar 11.108. We hebben er natuurlijk rekening mee gehouden dat de frisse lucht die we in Lions Nederland hebben geblazen niet direct resultaat zou opleveren. Maar misschien met het activeren van de Lions in Transfer?? … 

Training

Ook bij het opleiden van Lions voor allerlei functies zien we dat samenwerking en overleg vanaf het niveau van de zone tot aan nationaal niveau kan leiden tot eenheid in trainingen en dus ook tot kostenbesparingen. Verder is in het afgelopen jaar ook het opleiden van trainers op voortvarende wijze aangepakt.

Service

Wat is een club zonder samenwerking? Hoe kan een club anders service verlenen dan door leden die samenwerken? We Serve is de kern en het bestaansrecht van elke club. En waar samenwerking op clubniveau al tot mooie resultaten en publiciteit kan leiden, heeft de bundeling van krachten op  grotere schaal helemaal mediawaarde. Waar er op zone-soms niveau al gezamenlijke projecten waren, introduceerde deze Gouverneursraad de landelijke actiedag. Straks komt Marinus daar nog op terug.  

En hoewel was besloten om dit jaar nog niet in de nieuwe structuur van het GAT te gaan werken zijn de landelijke coördinatoren wel gewoon hun gang gegaan en hebben zij zich met hart en ziel ingezet op het aan hen toegewezen werkgebied. Dankjewel Maus Westerbaan, Anneke Kok en Ton van der Laak voor jullie inspanningen. Via het overleg met de nieuwe GR kunnen zijn jullie posities inmiddels bepaald en kunnen jullie verder op de ingeslagen weg. Daarbij gaan jullie via de Districten ook de clubs voeden met nieuwe ideeën en nieuwe manieren om met elkaar samen te werken.

Interne en externe communicatie:

Er is, samen met CCM, veel effort gestoken om de communicatie zo in te richten dat Lions meer zichtbaar zou worden. Daarnaast is er ook geld vrijgemaakt om de externe communicatie aan te pakken.

De film over de Landelijke actiedag van 18 april 2019 wordt getoond.

Meer dan 65 clubs hebben deelgenomen en hier mag men  trots op zijn. Dit alles heeft ertoe geleid dat er bij het bezoek van de Internationale President in juni a.s. een cheque van ongeveer € 250.000,- kon worden overhandigd aan Stichting Semmy. Maar de actie gaat door!

Het bureau HVDM heeft een bedrag van € 20.000,- ingezet voor de communicatie, deels voor het camerateam en ook voor het bureau. Landelijk en regionaal is er actie genomen. De resultaten: 
PR waarde van 167.000 en bereik 2.300.000 (dit zijn alle leescontacten in het land). Dit is op zich positief, maar men is niet tevreden. Zo heeft het item voor RTL met de Douwe Egberts punten uiteindelijk nauwelijks beeldexposure opgeleverd. Tot slot is vermeldenswaard dat Lion Karin Timm en Leo Anne Meike van der Maat zijn gaan fungeren als de landelijk woordvoerders.

 

RELEVANTE DATA

 • 13 juli 2019: Overdracht gouverneurschap/wisseling van de wacht
 • 14 november 2019: ledenontmoetingsavond (vervanger van de Najaars districts conventie)
 • 7 maart 2020: Lions VN-dag
 • 4 april 2020: Voorjaars districts conventie
 • 18 april 2020: Nationale Lions Actiedag
 • 12, 13 en 14 juni 2020: Special Olympics Den Haag

 

Namens het Kabinet wens ik jullie mooie zonnige weken toe, met veel inspiratie en plezier tijdens de diverse clubactiviteiten!

Met Lionsgroet,

Frank Marcus, DG 110AZ